Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Bài tập hình học 7- Phần 2

Tiếp tục với loạt bài tập dành cho các em hóc sinh lớp 7. Chúng tôi giới thiệu tiếp phần 2 để các em có được nguồn tài liệu học tập môn hình học 7


Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BD. Kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:
          a) êABD = êEBD
          b) êABE là tam giác cân ?
          c) DF = DC.
Bài 13:  Cho tam giác ABC có    góc A=90 độ, AB = 8cm, AC = 6cm .
         a) Tính BC .
         b) Trên cạnh AC  lấy điểm E sao cho AE = 2cm; trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD  = AB. Chứng minh BEC = DEC .
         c)  Chng minh DE  đi qua trung điểm cnh BC .   
    

Bài 14 :Cho ∆ ABC vuông tại A.Vẽ đường cao AH Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA
a)     C/m  góc BAD = góc ADB
b)      C/m Ad là phân giác của góc HAC
c)     Vẽ DK vuông góc AC ( K thuộc AC). C/m AK = AH
Bài 15
        Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H và DH cắt AB tại K.
a. Chứng minh: AD = HD                                                                  
b. So sánh độ dài cạnh AD và DC                                           
c. Chứng minh tam giác KBC là tam giác cân
Bài 16:Cho  tam giác ABC  vuông  tại  A, có BC = 10cm ,AC = 8cm .Kẻ đường phân giác BI (I thuộc AC) , kẻ ID vuông góc với BC (D thuộc BC).
a/ Tính AB
b/ Chứng minh Tam giác AIB = Tam giác  DIB
c/ Chứng minh BI là đường trung trực của AD
d/ Gọi E là giao điểm của BA và DI. Chứng minh BI vuông góc với EC
Bài 17 : Cho Tam giác  ABC cân tại A ( A là góc nhọn). Kẻ BD vuông góc AC (D thuộc AC), CE vuông góc AB (E thuộc AB),  BD và CE cắt nhau tại H.
a)     Chứng minh: BD = CE
b)     Chứng minh: Tam giác  BHC là tam giác cân
c)     Chứng minh: AH là đường trung trực của BC
d)     Trên tia BD lấy điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc  ECB và góc DKC
Bài 18: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. Tia ph©n gi¸c cña  góc ABC c¾t AC t¹i D. Tõ D kÎ DH vu«ng gãc víi BC t¹i H vµ DH c¾t AB t¹i K.
     a) Chøng minh: AD = DH                                                            
     b) So s¸nh ®é dµi AD vµ DC                                                        
     c) Chøng minh KBC lµ tam gi¸c c©n.   
Bài 19 : Cho tam giác ABC, trên hai cạnh AB,AC lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE. Gọi M là trung điểm của DE . Trên tia đối của tia MB lấy điểm F sao cho MF = MB.
a, chứng minh MDB = MEF.
b, Chứng minh CEF cân .
c, Kẻ phân giác AK của góc BAC. Chứng minh AK // CF.
Bài 20:Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B= 600 .Tia phân giác góc B cắt AC tại E . Từ E vẽ EH vuông góc BC ( H thuộc BC)
a/ Chứng minh Tam giác  ABE = Tam giác  HBE
b/ Qua H vẽ HK // BE  ( K  thuộcAC ) Chứng minh Tam giác EHK đều .

c/ HE cắt  BA tại M, MC cắt  BE tại N. Chứng minh NM = NC 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét